XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Napisane przez:

Dziś  XXIX  Niedziela Zwykła.

Na godzinę 15.15 zapraszamy Nabożeństwo różańcowe, a na godzinę 21.00 na Apel Maryjny.

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Maryjne, dla uczczenia 295 rocznicy przybycia naszego Obrazu z Jasnej Góry do Pszowa. Te rekolekcje wpisują się w 5 – cio letni cykl przygotowań do Jubileuszu 300 lecia przybycia Obrazu. Prowadzi je o. Krzysztof Kowalski, paulin, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej. Szczegółowy plan znajdziemy w gablotce, internecie i naszej gazetce. Zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu o głębokim wymiarze religijnym, które niechaj przyczyni się także do odnowy duchowej naszej parafii.  

Dzisiejsza niedziela, to także  Niedziela Misyjna, która rozpoczyna w Kościele Tydzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.                                                           

Przypominamy dzieciom i rodzicom o cotygodniowej Mszy św. szkolnej o godzinie 16.30.

Już za tydzień rozpocznie się intensywny czas porządków na cmentarzu w związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym.  Prosimy uporządkować groby najbliższych zachowując regulamin cmentarza i ogólnie przyjęte zasady kultury. Nie zaśmiecajmy cmentarza podrzucając odpady w miejsca niedozwolone. Przypominamy, że należy uzyskać konieczną zgodę administratora czyli parafii, na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu. Spotykamy się z samowolą stawiania nagrobków, wymiany płyt nagrobnych, brukowania czy też stawiania ławeczek. W takim wypadku parafia nie odpowiada za spowodowane zniszczenia takiego mienia czy też możliwe powstałe przez nie wypadki i urazy. Administrator ma prawo w takim wypadku żądać rozbiórki samowolnych inwestycji. Prosimy także, aby stawiać się na prośbę Kancelarii Parafialnej w celu wyjaśnienia spraw związanych z pochówkiem czy też samym miejscem grobowym. Przypominamy o opłatach. Opłata roczna od jednego miejsca grobowego za korzystanie z wody i wywóz śmieci wynosi 10 zł       czyli 84 grosze za 1 miesiąc. Za 1 kwartał parafia za wywóz odpadów tylko z samego cmentarza, płaci miastu 8 064 zł, co czyni na rok kwotę 32 256 zł. Bóg zapłać za zrozumienie.

Dziś z racji Tygodnia Misyjnego kolekta na misje i misjonarzy.  Za tydzień kolekta na bieżące potrzeby parafii. Bóg zapłać!

 

Ogłoszenie dodatkowe:

Stypendium dla uczniów w ramach programu:
„Śląskie. Inwestujemy w talenty”.

Uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji projektu: „Śląskie. Inwestujemy w talenty”, mającego na celu wsparcie stypendialne szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz ICT, stale zamieszkujących na terenie województwa śląskiego. Termin składania wniosków 27 października br.

Kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać stypendium to:

 1. a) uczęszczanie do klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej;
 2. b) zamieszkiwanie w województwie śląskim;
 3. c) uzyskanie wymaganego wyniku ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego:

– w odniesieniu do uczniów klas gimnazjalnych – 100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego;

w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych[1] –100% punktów z części matematycznej oraz co najmniej 97,5% punktów z części dotyczącej języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;

 1. d) uzyskanie w roku szkolnym 2016/2017 średniej ocen z trzech wybranych przedmiotów kierunkowych w wysokości co najmniej 5,00 oraz średniej ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 4,50;
 2. e) niepobieranie w okresie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 innego stypendium za wyniki w nauce, finansowanego ze środków publicznych, o sumarycznej wartości przekraczającej 1 180,00 zł w skali roku szkolnego.

Uwaga! Stypendium może uzyskać jedynie osoba, która bezwarunkowo spełnia wszystkie kryteria wskazane powyżej.

 

Szanse na stypendium można zwiększyć, gdy spełnia się także co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych:

 1. a) uzyskanie w ciągu ostatnich trzech lat szkolnych tytułu laureata lub finalisty konkursu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub olimpiady/turnieju co najmniej II stopnia, zorganizowanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. (…). W ramach ocenianego kryterium honorowane będą tylko osiągnięcia w konkursach, olimpiadach lub turniejach związanych z przedmiotami matematycznymi, przyrodniczymi, językowymi lub ICT;
 2. b) posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
 3. c) uzyskanie ze sprawdzianu zewnętrznego lub egzaminu gimnazjalnego 100% z języka obcego nowożytnego.

Stypendia są przyznawane na okres trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2017/2018. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie, przez cały okres pobierania stypendium (tj. od września 2017 r. do czerwca 2018 r.) podlegają opiece dydaktycznej sprawowanej przez nauczycieli, pedagogów szkolnych lub doradców zawodowych, zatrudnionych w ich szkołach. Zgodnie z postanowieniami obecnie obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów, jeden opiekun może objąć opieką dydaktyczną nie więcej niż siedmiu uczniów.

Zachęcamy wszystkich do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałą dokumentacją projektową znajdującą się na stronie: stronie: http://www.efs-stypendia.slaskie.pl

 

Uczniowie zainteresowani otrzymaniem stypendium, spełniający kryteria określone w Regulaminie przyznawania stypendiów, mogą składać wnioski (wraz z załącznikami) osobiście lub wysłać na adres:

Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach,

 1. Ligonia 46, 40-037 Katowice;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej,

 1. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała;

Kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie,

 1. Sobieskiego 7, 42-217 Częstochowa.

Uwaga: Datą złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest data wpływu wniosku do jednego z miejsc wskazanych powyżej. Zgodnie z obowiązującym Regulaminem przyznawania stypendiów, wnioski złożone po 27 października 2017 r. nie będą podlegały rozpatrzeniu.

 


Copyright © Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone.